Struktura Zespołu Placówek » Szkoła Przysposabiająca do Pracy » Zasady naboru do Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Cieszynie

   

ZASADY NABORY DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W CIESZYNIE

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Adres:43 – 400 Cieszyn, ulica Wojska Polskiego 3
Tel: (033) 852 – 07 – 44
e–mail: zpswrcieszyn@wp.pl

 

 

 
Do  Szkoły Przyspasabiającej do Pracy przyjmuje się absolwentów gimnazjów specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy nie ukończyli 23 roku życia.

 

KANDYDAT POWINIEN ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
                                      
   1. Podanie o przyjęcie do szkoły
   2. Podanie o przyjęcie do internatu, ( jeżeli dziecko będzie korzystało)
   3. Podanie do Starosty o skierowanie do kształcenia specjalnego
   4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( ZOON ) jeżeli posiada
   5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   6. Skrócony odpis aktu urodzenia
   7. Potwierdzenie stałego zameldowania nr PESEL
   8. Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
   9. Karta zdrowia
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
  11. Zdjęcia legitymacyjne.
  12. Opinie wychowawcy, psychologa itp.
 
 
O przyjęciu kandydata decyduje szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZPSWR w Cieszynie w składzie:
a) przewodniczący – dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka
b) pedagog
c) psycholog