Zajęcia pozalekcyjne » Grupa Wsparcia dla Rodziców

Zajęcia warsztatowe dla Rodziców
„EFEKTYWNE WYCHOWANIE”
Wychowywać to kochać i wymagać


      Warsztaty dla Rodziców to program sześciu spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z własnym dzieckiem. W ramach programu będziemy pogłębiać umiejętność lepszego porozumiewania się, wspierania dziecka w rozwoju, poddamy refleksji własną postawą wychowawczą, będzie możliwa wymiana doświadczeń w zakresie wspierania dziecka w rozwoju. Te małe kroki maja pogłębić relacje, dać zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości oraz pogłębić wzajemny szacunek.
     Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Warsztaty są prowadzone przez psychologa i pedagogów specjalnych.

Zajęcia odbywają się w Sali nr 114
Harmonogram spotkań:

•    05.10.2011 r. godz. 16.30 – 18.00 - „Jak się skutecznie porozumiewać z własnym dzieckiem?” – Budowanie kontaktu i relacji dorosły-dziecko (wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, aktywne, wspierające słuchanie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów). Alternatywne metody komunikacji.
•    12.10.2011 r. godz. 16.30 – 18.00 – Zdrowe zasady i sposoby ich egzekwowania. (motywowanie dziecka do współdziałania, zmiana niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, rywalizacja i zazdrość między dziećmi, uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole).
•    19.10.2011 r. godz. 16.30 – 18.00 - Wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym i ruchowym przez rodzica w ramach programu edukacyjno-terapeutycznego realizowanego na terenie domu (w tym: usprawnianie sprawności manualnej i grafomotoryczne, samoobsługa, usprawnianie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia orientacji czasowo – przestrzennej)
•    08.11.2011 r. godz. 16.30 – 18.00 Wspieranie dziecka w rozwoju intelektualnym i ruchowym przez rodzica w ramach programu edukacyjno-terapeutycznego realizowanego na terenie domu (w tym: ćwiczenia funkcji słuchowej, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia pobudzające do działania).
•    23.11.2010 r. godz. 16.30 – 18.00 - „Na fali uczuć” - rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, potrzeb a także radzenie sobie z "trudnymi" uczuciami” w duchu poszanowania godności osobistej.
•    30.11.2010 r. godz. 16.30 – 18.00 - „Moje dziecko dojrzewa” - problematyka okresu dojrzewania i rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Umiejętność koncentracji na zasobach i mocnych stronach dziecka (wspieranie procesu usamodzielniania się, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka).
Program warsztatów dla Rodziców jest częścią Projektu „REAL jest COOL”
 dofinansowanego przez Gminę Cieszyn, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.